onderwijsvisie

In onze visie geven we aan hoe we ons onderwijs willen vormgeven. We maken daarbij onderscheid naar een visie op:

Onze visie op de inrichting van het onderwijs

Vanuit een actieve acceptatie werken we  aan een goed pedagogisch klimaat in een veilige school. We bieden leerlingen een uitdagende en betekenisvolle leeromgeving. We stimuleren eigen verantwoordelijkheid te dragen voor het leren en het zelfstandig werken te bevorderen. We richten ons niet alleen op de inhoudelijke kant maar kijken ook naar de competenties van de leerkracht.

Onze visie op de opbrengsten van het onderwijs

Wij hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen. We streven het optimale uit onszelf en de leerlingen te halen, waarbij we regelmatig reflecteren: 'doen we de goede dingen en doen we die goed?'

Onze visie op het schoolklimaat

In een veilige omgeving zal een kind zich optimaal ontwikkelen. Kennen en gekend worden is hierbij van belang. We hebben aandacht voor sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Dit doen we door het hanteren van schoolregels, afspraken en het geven van lessen in sociaal-emotionele vorming.

Onze visie op onze rol in de maatschappij

Het kind van nu groeit op in een complexe maatschappij waar school een belangrijke plaats inneemt. We willen samen met de ouder het kind begeleiden in zijn ontwikkeling. We erkennen ouders als partners in de opvoeding en stimuleren ouderbetrokkenheid.

 

School ondersteuningsprofiel

Om de ondersteuningsmogelijkheden van de school in kaart te brengen, is iedere school wettelijk verplicht om een school ondersteuningsprofiel (SOP)op te stellen. In het SOP staat beschreven welke mogelijkheden de school kan bieden met haar eigen middelen. Dit wordt aan de hand van de volgende kenmerken beschreven:

- een algemene beschrijving van de school;

- de basisondersteuning;

- de mogelijkheden voor extra ondersteuning;

- de grenzen aan de ondersteuning;

- de ambities van de school.

De school heeft het huidige profiel opgesteld waarbij rekening is gehouden met de teamdeskundigheid en de beschikbare, financiƫle middelen. Veranderingen binnen het team of in het budget kunnen van invloed zijn op de ondersteuningsmogelijkheden van de school.

Het SOP wordt elke vier jaar geactualiseerd. De Medezeggenschapsraad (MR) heeft adviesrecht op het SOP. Na instemming van de MR is het document definitief.

Indien van toepassing worden er wijzigingen tussentijds aangebracht.

Hier kunt u ons school ondersteuningsprofiel lezen.